Deklaracja dostępności

Biuro Rozwoju Turystyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Aplikuj Sezon Lublin.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– przyciski i łącza umieszczone na stronie nie posiadają alternatywnych opisów tekstowych, a kontrast napisów może nie być na wymaganym poziomie.

Wymienione niżej niezgodności są rezultatem zastosowania na stronie gotowych, ekonomicznych rozwiązań technicznych, które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej.

Strona wykorzystywana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego do aplikacji zgłoszeń konkursowych do wydarzenia Sezon Lublin organizowanego przez Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin. W obecnej chwili strona nie jest wykorzystywana. Do IV kwartału 2020 roku, wraz z uruchomieniem strony do kolejnej edycji zgłoszeń, wszelkie wymogi dostępności cyfrowej zostaną wdrożone.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marcin Kęćko, marcin.kecko@lublin.eu lub turystyka@lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 1953. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Biuro Rozwoju Turystyki powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biuro Rozwoju Turystyki niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Biuro Rozwoju Turystyki może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Biuro Rozwoju Turystyki odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu Miasta - Ratusza (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin):

Częściowo parter budynku jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu umożliwia wjazd wózkiem na parter budynku.

Na parterze jest łazienka wyposażona w poręcze.

Na parkingu wydzielone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Piętra pozostają niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu lub poprzez połączenie z tłumaczem on-line.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się wiecej Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Akceptuję