Regulamin dla Partnerów SEZONU LUBLIN 2020

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119, stron.1), Organizator informuje Zgłaszającego imprezę o sposobie i celu, w jakim będzie przetwarzać jego dane osobowe, a także o przysługujących mu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Sezon Lublin 2020 ma na celu przedstawienie potencjału turystycznego miasta w ramach otwarcia miejskiego sezonu turystycznego.
 2. Głównym organizatorem i koordynatorem wydarzenia pod nazwą Sezon Lublin 2020 jest Gmina Lublin - Referat ds. promocji turystycznej w Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin, ul. Bernardyńska 3, 20-400 Lublin, zwany dalej Organizatorem.
 3. Regulamin dla Partnerów Sezonu Lublin 2020, zwany w dalszej części „Regulaminem” skierowany jest do organizatorów imprez i określa zasady przygotowania i składania zgłoszeń oraz współpracy podczas Sezonu Lublin 2020.
 4. Partnerami Sezonu Lublin 2020, zwanymi dalej Partnerami, są podmioty odpowiedzialne za organizację zakwalifikowanych przez Organizatora imprez, które w jego w ocenie najlepiej wpisują się w ideę wydarzenia.
 5. Program Sezonu Lublin 2020, zwany dalej Programem, składa się z cyklu bezpłatnych dla uczestników imprez, które będą organizowane w dniach od 25 kwietnia do 3 maja 2020 r.
 6. Uczestnikami Sezonu Lublin 2020, zwanymi dalej Uczestnikami, są osoby fizyczne, będące mieszkańcami Lublina lub turystami, które biorą udział w wydarzeniu.
 7. Oferta Sezonu Lublin 2020 skierowana jest wyłącznie do indywidualnych odbiorców i nie obejmuje udziału zorganizowanych grup.
 8. W przypadku konieczności spełnienia szczególnych warunków uczestnictwa oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas imprezy, Zgłaszający zobowiązany jest do poinformowania o tym w zgłoszeniu imprezy oraz w przypadku wyłonienia tego typu imprez do realizacji, do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do ich spełnienia.
 9. Zgłoszenia organizacji imprez w ramach Sezonu Lublin 2020 mogą dokonywać podmioty, zwane dalej Zgłaszającymi, prowadzące działalność przede wszystkim w sferze turystyki i krajoznawstwa, sportu i rekreacji, kultury, a także szeroko pojętej aktywności społecznej.
 10. Zgłoszenia na realizację imprez należy składać wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej dostępnej pod adresem www.aplikuj.sezon.eu, co stanowi warunek konieczny do rejestracji (przyjęcia) zgłoszenia.
 11. Termin składania zgłoszeń realizacji imprez w ramach Sezonu Lublin 20209 poprzez platformę internetową upływa z dniem 19 stycznia 2020 roku o godzinie 20:00.
 12. Zgłaszający z chwilą dokonania zgłoszenia imprezy do Sezonu Lublin 2020, potwierdza tym samym akceptację wszystkich zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 13. Zgłaszający ma prawo złożyć więcej niż 1 ofertę, ale każda z nich wymaga prawidłowego wypełnienia odrębnego zgłoszenia.
 14. Organizator dokona oceny formalnej oraz rozpatrzy wyłącznie zgłoszenia złożone w terminie i prawidłowo wypełnione. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
 15. Przy wyborze imprez do realizacji będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria merytoryczne:
  1. nawiązanie do kluczowych dat z historii Lublina (punkty dodatkowe przyznawane będą za inicjatywy nawiązujące do 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawla II oraz 15. rocznicy jego śmierci, 40-lecie Lubelskiego Lipca, czyli strajku okupacyjnego robotników z Lublina i Świdnika oraz 90-lecia otwarcia Uczelni Mędrców Lublina (Jeszywas Chachmej Lublin)
  2. idea imprezy nawiązująca do Programu Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Lublin zgodnie ze Strategią Rozwoju Lublina do 2025 roku,
  3. atrakcyjność merytoryczna imprezy (szczegółowy scenariusz, rzetelnie opisana koncepcja),
  4. doświadczenie Oferenta w zakresie tematyki proponowanego wydarzenia,
  5. dostępność (rekomendowane są wydarzenia odbywające się w dni wolne od pracy oraz wydarzenia odbywające się w godzinach popołudniowych w dni powszednie),
  6. racjonalność budżetu imprezy wg szczegółowych pozycji kosztowych.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków, zakresu działań oraz kosztów realizacji zgłoszonej imprezy.
 17. Organizator wyłoni Partnerów spośród Zgłaszających oferty, które najlepiej spełniają kryteria określone w pkt.16. Wszystkie podmioty otrzymają informację w sprawie złożonego zgłoszenia. Lista Partnerów zaproszonych do współpracy zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.turystyka.lublin.eu do dnia 3 lutego 2020 r.
 18. Każdy podmiot, z chwilą zakwalifikowania jego zgłoszenia realizacji imprezy do Programu uzyskuje tytuł Partnera Sezonu Lublin 2020, z prawem do posługiwania się nim we wszystkich informacjach związanych z realizacją wydarzenia.
 19. Partner zobowiązany jest w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. przekazać do Organizatora:
  1. swój logotyp w pliku dobrej jakości w formacie jpg, pdf lub otwartym pliku wektorowym,
  2. krótką informację na temat Partnera,
  3. wymagane informacje o każdej imprezie, niezbędne do zamieszczenia w folderze promocyjnym Sezonu Lublin 2020 oraz na stronie www.sezon.lublin.eu. (Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści).
 20. Partner zobowiązuje się do informowania o realizacji imprezy dzięki współpracy z Organizatorem oraz do umieszczenia logo Sezonu Lublin we wszelkich materiałach promocyjnych swojej imprezy, we wszelkich informacjach prasowych i medialnych, przy opisach imprezy zamieszczanych na portalach internetowych itd.
 21. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o Partnerze wraz z opisem jego imprezy na stronie www.sezon.lublin.eu przed rozpoczęciem rejestracji Uczestników.
 22. Partner zobowiązuje się do promocji swojej imprezy, a także Sezonu Lublin w sposób określony w zgłoszeniu imprezy.
 23. Partner zobowiązuje się do uwzględniania wszelkich merytorycznych uwag, zaleceń i wytycznych Organizatora dotyczących realizacji i obsługi imprezy.
 24. Przed podpisaniem umowy na realizację wydarzenia Partner zobowiązany będzie dostarczyć do Organizatora kopie wymaganych zezwoleń, opinii i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji wydarzenia.
 25. W przypadku realizacji spacerów i wycieczek Partner ma obowiązek zapewnić niezbędny sprzęt nagłaśniający w celu prawidłowej realizacji wydarzenia.
 26. W dniu, w którym Partner organizuje wydarzenie, powinien być obecny w miejscu zbiórki na minimum 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 27. Partner ma obowiązek poinformować telefonicznie Biuro Obsługi Sezonu Lublin o opuszczeniu miejsca zbiórki w przypadku, gdy nie zgłosi się żaden uczestnik wydarzenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od planowanego czasu rozpoczęcia wydarzenia.
 28. Partner ma obowiązek przekazać do Organizatora do 15 maja 2020 r. (drogą elektroniczną) dane dotyczące liczby uczestników, którzy wzięli udział w konkretnym wydarzeniu.
 29. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator, a od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 30. Regulamin Sezonu Lublin 2020 jest do pobrania na stronie internetowej www.aplikuj.lublin.eu oraz w siedzibie Organizatora, a wszelkie dodatkowe informacje o Sezonie Lublin można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: sezon@lublin.eu.

Organizatorzy Sezonu Lublin 2020

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu dla Partnerów Sezonu Lublin 2020

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119, stron.1), zwanym dalej jako RODO, informujemy Pana/Panią o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a także o przysługujących Panu/Pani prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. wypelnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizacji zawartych umów (art 6 ust 1 lit b RODO),
  4. w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Pana/Panią zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin.
 7. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pana/Pani dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, informujemy, że w zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzane są dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  6. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody),
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art 6 ust 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się wiecej Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Akceptuję